پکیج آموزش هوش هیجانی

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش هوش هیجانی 1300 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول […]

پکیج آموزش هوش مالیاتی

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش هوش مالیاتی 570 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول […]

پکیج آموزش معاملات اسکالپ فارکس

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش اسکلپ 1860 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول : […]

پکیج آموزش تحلیل روانشناسی بازار

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات آموزش روانشناسی بازار 970 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول : […]

پکیج آموزش فیلتر نویسی

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش فیلترنویسی 660 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول : […]

پکیج آموزش سرخطی بورس ایران

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش سرخطی 560 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول : […]

پکیج آموزش نوسانگیری در بورس

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش نوسانگیری 1100 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول : […]

پکیج آموزش تحلیل بنیادی بورس

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش تحلیل بنیادی 830 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول […]

پکیج آموزش تحلیل تکنیکال

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش تحلیل تکنیکال 780 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول […]

پکیج آموزش جامع بورس ایران

قیمت / هزینــــــــــــه : قیمت به دلار نام محصول قیمت محصول توضیحات پکیج آموزش بورس ایران 550 دلار ریالی یا رمز ارز سطح آموزش: تخصصی – سطح بالا آخرین بروزرسانی: 2023 نحوه برگزاری کلاس: آفلاین پشتیبانی آموزشی: 360 روز مدرک و گواهینامه : بین المللی (آزمون) شرایط ثبت سفارش: کلاس آفلاین (پکیج آموزشی) وضعیت محصول […]