اطلاعیه : برگزاری ترید لایو و زنده با حضور معامله گر معروف جف سانروس از روسیه و میزبانی تیم فارکس اکشن در بستر نرم افزار ادبی کانکت

ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner)

2311 امتیاز
5/5

فهرست مطالب

ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner)

ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner) یکی از بهترین ربات های معاملاتی در بازار فارکس میباشد که دارای کدهای استاندارد و الگوریتم های هوشمند و مناسب از دید کاربران میباشد ، بمنظور تهیه و خرید ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner) میتوانید از طریق همین صفحه بخش خرید ربات فارکس مورد نظر خود را تهیه نمایید ، بطوریکه فایل این اکسپرت معامله گر فارکس بلافاصله پس از تایید پرداخت قابل دانلود خواهد بود .

بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner)

بمنظور گرفتن بک تست از ربات و اکسپرت تریدر (X3 Chart Pattern Scanner) میتوانید از طریق گزینه بک تست ، درخواست خود را ارسال نمایید ، کارشناسان این مرکز ظرف مدت کمتر از 24 ساعت بک تست 10 ساله ربات تریدر فارکس مورد نظر را آماده و به شما ارائه خواهند نمود .

26,900,000 USDT-TRON

More information about the bot

Introduction to X3 Chart Pattern Scanner

X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individual patterns according to your preferences. For example, if you only want to trade harmonic patterns, then just switch off all Elliott Wave and X3 patterns. Also, note that each pattern is customizable with RECF notation. Japanese candlestick patterns are kind of bonus package added in the indicator. Japanese candlestick patterns can be used as the secondary confirmation for harmonic patterns, Elliott wave and X3 patterns. You can also switch on and off Japanese Candlestick patterns.

Harmonic Pattern Category

Detectable Harmonic Patterns include Optimal AB=CD, Optimal Butterfly Pattern, Optimal Gartley Pattern, Optimal Bat Pattern, Optimal Alternate Bat Pattern, Optimal Shark Pattern, Optimal Crab Pattern, Optimal Deep Crab Pattern, Optimal Cypher Pattern, Optimal 5-0 Pattern and Optimal 3 Drives Pattern.

Elliott Wave Pattern Category

Detectable Elliott Wave patterns include Elliott Wave .1234 Pattern, Elliott Wave .12345 Pattern, Elliott Wave .12345AB Pattern and Elliot Wave .12345ABC Pattern. In addition, you can modify the structure of the Elliott Wave patterns as you wish.

X3 Chart Pattern Category

Detectable X3 Chart Pattern includes Star River Pattern, Trident Pattern, Horse Pattern, Eagle Pattern and Phoenix Pattern.

Japanese Candlestick Pattern Category

Detectable Japanese candlestick patterns include Engulfing, Piercing Line, Morning Star, Doji Star, Hammer, Harami and many more Japanese candlestick patterns also detetable.

Product Features

Non-repainting and non-lagging Harmonic pattern, Elliott Wave pattern and X3 Chart Pattern scanner

Pattern Completion Interval

Potential Reversal Zone

Potential Continuation Zone

Pattern Locking and Unlocking Feature

Interactive Stop Loss and Take Profit according to your Reward/Risk ratio

Historical Patterns

Can detect around 52 Japanese candlestick patterns

Multiple Timeframe Pattern Scanning for Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, and X3 Pattern

Entry and Exit for Trading

This indicator provides three essential components to trade and manage the trading risk including pattern completion interval, potential reversal zone and potential continuation zone. Provided stop loss and take profit levels are movable and adjustable. Potential reversal zone can be used to identify the location of turning point. Potential continuation zone can be used to predict future price move after turning point detection. Pattern Completion Interval is the tactical place where you can set breakeven, or trail stop your profit or to open new entry according to the market condition.

Secondary confirmation

Any experienced trader will recommend using secondary confirmation together with X3 chart patterns. Depending on your skill, you can combine various secondary confirmation technique with X3 Chart Pattern Scanner.

Other technical indicators (i.e. RSI, CCI, MACD, etc)

Supply Demand Analysis

Fundamental analysis

Elliott Wave Analysis

Triangle pattern, rising wedge and falling wedge patterns